Forsiden
Helsesertifikat innen Opertør/Boring/Forpleining
 • Om ordningen
 • Info om nye retningslinjer
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Fondsstyre
 • Ankenemnd
 • Helsesertifikat for oljeservice og offshoreservice
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Ankenemnd
 • Retrettfond dykkere
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Fondsstyre
 • Pensjonsfond NR
 • Om ordningen
 • Vilkår
 •  

  Nye retningslinjer - gjeldende f.o.m.01.10.07

  Retningslinjer for erstatning ved tap av helsesertifikat innen oljeservice og offshoreservice


    Vilkår

  1. Prinsipper for ordningen

  Basert på Oljeserviceavtalen mellom Industri Energi og NOG, er partene blitt enige om at det etableres et fond for tap av helsesertifikat for ansatte innen oljeserviceselskap på norsk sokkel.
  Selskapene som omfattes av ordningen vil på årlig basis tilføre fondet kapital tilsvarende 6,8% pr. ansatt av grunnbeløpet i folketrygden pr ansatt for alle ansatte som pr. 1 juli omfattet av avtalens Del III og del VI unntatt dykkere som har dykket metningsdykk i løpet av de tre siste årene. Bedrifter som etter søknad har fått tilmeldt ansatte som ikke er omfattet av avtalens Del III og del VI, skal sende navnelister på tilmeldte. Offshoreansatte som midlertidig, i en periode på maksimalt 2 år arbeider på land, innbetales for og omfattes av ordningen.

  I henhold til uttale fra finansdepartementet til ( daværende ) OFS 20.10.1999 og utredning gjennomført av Ernst og Young mottatt av (daværende) NOPEF 7.5.2002 kan midlene utbetales skattefritt. Det forutsettes at arbeidsgivers overføring av midler til ordningen beskattes av den enkelte ansatte som omfattes av ordningen.

  2. Hvem som omfattes av ordningen

  Ordningen omfatter sokkelansatte medlemmer av Industri Energi i oljeservicebedrift som betaler inn til ordningen. Med oljeservicebedrift menes bedrift hvor oljeserviceavtalen med NOG eller tilslutningsavtale til denne er gjort gjeldende.

  Uorganiserte og sokkelansatte utenom tariffområdet i slike bedrifter, heretter omtalt som ”Andre”, kan dekkes av ordningen dersom de ikke har reservert seg. Gruppen ”Andre” som dekkes av ordningen skal betale inn et eget gebyr til fondet. For gruppen Andre skal bedriften sende navnelister over til OSO.

  Ordningen omfatter arbeidstager som, når ordningen trer i kraft for ham, har gyldig legegodkjennelse i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 20.12.2010 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

  Ordningen gjelder i tilknytning til fast stilling som heltidsarbeidstager på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel i forbindelse med produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster. Det samme gjelder for alle fast deltidsansatte.

  3. Hva ordningen omfatter

  Ordningen omfatter ikke tap av legegodkjennelse ved:

  a) sykdom uten klare symptomer som legen kan iaktta og registrere. Ordningen svarer heller ikke for angst for opphold på eller reise til offshoreinstallasjoner eller for følger av misbruk av alkohol eller annet beruselsesmiddel eller misbruk av slike medikamenter som bare selges mot legeresept. Svangerskap og forløsning anses ikke som sykdom,

  b) ulykkesskade som rammer den som dekkes under ordningen under utførelse av en forbrytelse eller forsøk på dette eller mens han er under innflytelse av narkotiske midler eller er beruset - med mindre det godtgjøres at det ikke er noen årsakssammenheng mellom vedkommendes påvirkede tilstand og ulykkesskaden,

  c) sykdom eller ulykkesskade som skyldes grov uaktsomhet, forsett eller opptreden i strid med forutsetningene for arbeidsavtalen,

  d) ulykkesskade eller sykdom som skyldes utøvelse av boksing, bryting, judo og karate, hanggliding, fallskjermhopping, ballongfart, dykking, rafting, fjellklatring, hastighetsløp med motorkjøretøy eller lignende sports- og fritidsaktiviteter med tilsvarende risiko,

  e) dødsfall (uansett årsak).

  Ved varig tap av legegodkjennelse som følge av ulykkesskade eller sykdom utover dette kan erstatning tilstås dersom fondsstyret finner det rimelig.

  Søker har opplysningsplikt og skal gi Oljearbeidernes Sosiale Ordninger fullstendige og riktige opplysninger omkring forhold som Oljearbeidernes Sosiale Ordninger trenger for å kunne ta stilling til søknaden om utbetaling fra fondet.

  Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger eller holder tilbake informasjon kan miste muligheten for at søknaden underlegges behandling.

  Den sum som utbetales fastsettes av fondsstyret og kan maksimalt utgjøre 8 G. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig, og i utmålingen bør det bl.a. legges vekt på skadens art og omfang, sosiale forhold, alder og tjenestetid mm. Ved utmålingen har Fondsstyret diskresjonær adgang til å legge vekt på den økonomiske situasjon i ordningen til enhver tid.

  Fondsstyret gir en kort begrunnelse for om søknaden innvilges, og, dersom Fondsstyret beslutter å innvilge søknaden, en kort merknad til det beløp som utbetales.

  Fondsstyrets avgjørelse av om erstatning skal utbetales og størrelsen av utbetalingene er endelige og kan ikke overprøves utover det som fremgår av punkt 6 om Ankenemnda.

  4. Fondsstyret

  Det etableres et eget styre for ordningen. Industri Energi utpeker fire styremedlemmer. I tillegg utpeker NOG en observatør. Så langt det passer legges aksjelovens kap. 6 til grunn for styrets arbeid. Sekretær for styret har samme retter som daglig leder i henhold til aksjelovens kap. 6. Sekretær for styret har tale og forslagsrett men ikke stemmerett i styret. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

  Fondsstyret skal godta utbetalinger fra fondet, samt ta initiativ overfor eier til endringer i retningslinjene. Fondsstyret skal også godkjenne regnskaper og budsjetter og stå for forvaltningen av midlene i fondet. Fondsstyret avholder møter etter innkalling av fondsadministrasjon/styreleder.

  5. Administrasjon

  Administrasjonen holder sekretær for fondsstyre. Administrasjonen skal saksbehandle innkomne søknader, være fondets regnskapsfører, stå for innkreving og utbetaling av midler og plassere fondets midler etter vedtak i fondsstyret.

  Industri Energi administrerer ordningen på vegne av styret. Ordningen administreres under navnet Oljearbeidernes Sosiale Ordninger. Styret bestemmer administrasjonsgodtgjørelsen. Andelen av fondets midler som brukes på administrasjon holdes så lavt som mulig.

  6. Ankenemnda

  Ankenemda består av en jurist og tre medlemmer oppnevnt av eierne av fondet. Ankenemda behandler klagesaker på avgjørelser av Fondsstyret. Ankenemdas prøvelsesrett er begrenset til å prøve om vedtaket fremstår som grovt urimelig eller bygger på feil faktum. Dersom Ankenemda mener vedtaket bygger på uriktig faktum eller er grovt urimelig skal Ankenemda tilskrive Fondsstyret og anmode om fornyet behandling av saken. Ankenemda har ikke kompetanse til selv å omgjøre Fondsstyrets vedtak.

  7. Endringer i avtalen

  Endringer i denne avtale foretas av partene i avtalen. Endringer som medfører bedringer i erstatningsvilkårene kan ikke gjennomføres før det er bygget opp en buffer som tilsvarer minst ett års innbetaling til fondet.

  8. Ikrafttredelse

  Avtalens retningslinjer er endret med virkning fra 01.10.2007.

  9. Oppsigelse av avtalen

  Denne avtalen skal kunne sies opp med seks måneders forutgående oppsigelse.

  10. Oppløsning av ordningen

  Blir denne ordningen oppløst, tilfaller midlene i fondet Industri Energi.
  Industri Energi kan ikke bruke midlene til annet enn hva som fremgår av denne avtale dersom ikke NOG samtykker.

   

   

   

  Praktisk informasjon:

   Dersom du mister helsesertifikatet og vil søke om forsikringen må dette gjøres på eget fastlagt skjema. Skjemaet kan skrives ut fra hovedsiden under linken "Søknadsskjema".

  OSO
  Kongsgaten 52-56
  4005 STAVANGER

  Saksbehandler OSO:  Elin Rovik: Tlf: 51 84 05 29.

  Epost: post@oso.as

  Husk å vedlegge melding fra lege om at helsesertifikat er inndratt.

  Denne ordningen administreres av et fondsstyre. Ved tvist behandles saken i en tvistenemnd.