Retningslinjene for utbetaling fra fondet ( vilkår)/ Guidelines

Formålet med erstatningsordningen er å yte en økonomisk kompensasjon i de tilfeller der den ansatte ikke lenger kan arbeide offshore grunnet sykdomsplager/ skade.

Det er imidlertid selve tapet av helsesertifikatet for offshorearbeid som dekkes.

Som kjent er det petroleumslege som fatter vedtak om tap av helsesertifikat, dersom vedkommende finner at kravene i helseforskriften ikke lenger er oppfylte.

(  For å lese helseforskriften, vennligst klikk her.                                                                                          For evt. mer utdypende informasjon om helseforskriftens krav, vennligst klikk her. )

Erstatning vil kunne utbetales, dersom søkeren er innlemmet i ordningen via sin ansettelse på aktuelt tariffavtaleområde og dersom han/hun har mistet/mister sitt helsesertifikat på varig basis.

Både spørsmålet om og evt. hvor mye som skal utbetales avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering.                                                                                                                         Jfr. retningslinjenes pkt. 3,2.ledd: » Erstatning for tap av legegodkjennelse som følge av ulykkesskade eller sykdom utover dette kan tilstås dersom fondsstyret finner det rimelig.»

og                                                                                                                                                                  Pkt. 3, 5.ledd :
» Den sum som utbetales fastsettes av fondsstyret og kan maksimalt utgjøre 12 G. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig og i utmålingen bør det bl.a. legges vekt på skadens art og omfang, sosiale forhold, alder og tjenestetid mm. Ved utmålingen har Fondsstyret diskresjonær adgang til å legge vekt på den økonomiske situasjon i ordningen til enhver tid.»

Fondsstyrets opparbeidede praksis siden 01.10.2002 er her retningsgivende:                                Det må foreligge sykdom/ skade som medfører varig tap av helsesertifikatet og det foretas en avkorting på bakgrunn av tjenestetid og alder.

Unntak fra dekning:                                                                                                                      Retningslinjene oppstiller i pkt.3,1.ledd a) – e ) noen situasjoner/ årsaksforhold som er unntatt dekning av ordningen. Klikk her for å komme til retningslinjene for ordningen.

Erstatningens størrelse mm.                                                                                                        Utgangspunktet er at søker som har minst 5 års sammenhengende sokkelansettelse og er under 62 år på udyktighetstidspunktet,  i utgangspunktet, vil kunne få en utbetaling tilsvarende 10 ganger G ( 10G).                                                                                                                                      G= Folketrygdens grunnbeløp ( pr. idag er G kr. 99.858,-).

Ved fylte 62 år nedtrappes utbetalingen til 8G, og ytterligere nedtrapping til 4G finner sted, dersom søker har fylt 65 på udyktighetstidspunktet.

Hvorvidt fondsstyret har anledning til å fastsette en høyere erstatningssum, avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Fondsstyret vil da se på om det finnes særdeles tyngende forhold av medisinske og/ eller sosial art, som kan gjøre det rimelig å øke utbetalingen.

Slike forhold kan være;  relativt ung alder kombinert med lang relevant tjenestetid,  forsørgeransvar for mindreårige barn ( dvs. under 18 år),  omfattende ekstrautgifter som følge av sykdom/skade, ekstraordinært store belastninger av annen art som følge av sykdom/ skade, etc.

Maksimal utbetaling er 12G.

Erstatningen er en engangsutbetaling og er ikke skattepliktig.

Søknadene behandles i månedlige møter i fondsstyret, som består av representanter fra IndustriEnergi samt observatør fra NOG.

Fondsstyrets vedtak kan påklages til en ankenemnd.

For fullstendige retningslinjer, vennligst klikk her. 

For guidelines, please click here.