Hvem omfattes av ordningen?
 • Sokkelansatte medlemmer av IndustriEnergi, SAFE og Lederne i operatør- bore og forpleiningsbedrift, som betaler inn til ordningen. Dette gjelder bedrifter som har sitt medlemskap i Norsk olje og gass (NOG) , eller har tilslutningsavtale med IndustriEnergi, SAFE eller Lederne.
 • Organiserte i andre forbund eller uorganiserte i slike bedrifter, dersom de ikke har reservert seg mot ordningen. For denne gruppen skal bedriften sende navnelister til OSO.
 • Ordningen omfatter arbeidstaker som, når ordningen trer i kraft for ham, har gyldig legegodkjennelse i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 20.12.2010.
 • Ordningen gjelder i tilknytning til fast stilling som heltidsarbeidstaker på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel i forbindelse med produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster. Det samme gjelder for alle fast deltidsansatte. samt for midlertidig ansatte og vikarer.
Rammer for ordningen
 • Tidligere vilkår for ordningen, som var basert på forsikringsvilkårene av 1985, er pr. 01.01.2007 avløst av nye retningslinjer
 • Ordningen eies av organisasjonene, men bruken er låst til formålet
Administrasjonens oppgaver
 • Holde sekretær for styret
 • Saksbehandle innkomne søknader.
 • Være ordningens regnskapsfører.
 • Innkreving og utbetaling av midler.
 • Plassere ordningens midler etter vedtak i styret.
 • IndustriEnergi administrerer ordningen på vegne av styret
Fondsstyrets oppgaver
 • Vurdere innkomne søknader og fatte vedtak vedr. utbetaling av erstatning
 • Godkjenne regnskaper og budsjetter
 • Forvaltning av midlene
 • Avholde møter etter innkalling av administrasjon/styreleder.
 • Aksjelovens bestemmelser legger til grunn for styrets arbeid.
 • Vurdere innkomne søknader og fatte vedtak vedr. utbetaling av erstatning
 Fondsstyrets sammensetning
 • Industrienergi er representert med 3 medlemmer. Pr. idag er disse Asle Reime, Anders Gabriel Birkeland og Frode Mikkelsen
 • SAFE har 2 styremedlemmer, herunder styreleder. Styreleder er Stig-Rune Refvik. I tillegg møter Monica Martinsen for SAFE
 • Lederne har 1 ett medlem i styret; Terje Herland.
 • Observatør fra NOG er Øyvind Andersen
 • Vararepresentanter: Per Helge Ødegård ( Lederne) , Tore Hegerberg ( Industrienergi) og Marius Mastad ( SAFE)
Ankenemnda
 • Behandler anker over fondsstyrets vedtak i søknadssaker
 • Består av tre kvalifiserte og habile personer, som ikke har direkte tilknytning til noen av organisasjonene.
 • Forbundslederne utpeker ankenemndens medlemmer
 • Ankenemnda besittes idag av , leder Geir Tonning ( jurist/ dommer ), samt en representant for hver av de tre eierorganisasjonene. Disse er : Eddy Madsen( Lederne),  Tom Ove Dyrnes ( SAFE ) og Jan-Ole Ramstad fra Industrienergi.