Vedtekter for kompensasjonsordningen

innenfor NR-området

 

1. Innledning
Basert på forhandlingsprotokoll fra tariffrevisjon 2002 mellom SAFE, IndustriEnergi og Norsk rederiforbund (NR) vedrørende flyttbare offshoreinnretninger, samt boring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel, ble partene i 2005 enige om at det skulle etableres en kompensasjonsordning for tapte pensjonsrettigheter. Den 20.09.2005 ble det fastsatt vedtekter for ordningen. Endringene nedfelt her er en konsekvens av pensjonsreformen og at Pensjonstrygden for sjømenn vil bli endret.
Disse nye vedtektene erstatter » Vedtekter av 20.09.2005/2011 for kompensasjonsfond i NR- området.». Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at de respektive forbund har vedtatt disse.

2. Prinsipper for ordningen
Ordningens formål er å yte stønad for tapte pensjonsrettigheter som følge av oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger. Denne stønaden kan også innvilges dersom fratredelsen ikke er frivillig og ikke skyldes søkerens eget forhold. Stønaden kan også tilstås personer som har nedlagt et betydelig arbeid for SAFE eller IndustriEnergi innenfor NR-området.
Ordningen organiseres tilsvarende et fond. SAFE og IndustriEnergi er eiere av ordningen. Ordningen ledes av et styre. Industri Energi har styreleder og et medlem. SAFE har daglig leder og et medlem. I tillegg har SAFE sekretærfunksjonen.

Søkere må være klar over at stønad fra ordningen her, kan være samordningspliktig mot andre offentlige ytelser. Søkere bør derfor sette seg inn i regelverket. Søkeren kan selv velge tidspunkt for uttak av stønaden

Selskapene som omfattes av ordningen, skal med virkning fra 01.06.2002, på månedlig basis tilføre fondet kr. 110,- pr. arbeidstaker som er medlem i SAFE eller IndustriEnergi Det samme beløp innbetales for uorganiserte, slik at ordningen blir mest mulig dekkende. Om en av organisasjonene inngår tilslutningsavtaler på NR-området, forplikter de å rapportere dette til sekretær for innkreving av de økonomiske midlene.

Midlene innbetales til kontonummer 3201.32.88029. Styret står fritt i å velge en annen bank som samarbeidspartner. Dersom styret velger å bytte samarbeidspartner skal styret gi de respektive forbund, samt NR beskjed om dette i god tid før endringen trer i kraft.
Utbetalinger fra ordningen vil bli administrert på den måten som styret finner hensiktsmessig.

3. Hvem som omfattes av ordningen
Den ansatte må ha vært medlem av SAFE og/ eller IndustriEnergi og/ eller vært uorganisert minst ett år før oppsigelsen.

4.Vilkår for at stønad til kunne tilkjennes
Kompensasjon ved tapte pensjonsrettigheter kan tilstås dersom styret i kompensasjonsordningen finner det rimelig. For øvrig gjelder kriterier for behandling av søknad.
Kriterier for å kunne godkjenne innsendte søknader:

  • Minst 15 års ansiennitet på gjeldende område. Overgangsordning for søkere som har vært ansatt i de to bedrifter som gjorde NR-avtalen gjeldende innenfor plattformboring i 1998: Dersom søker har vært på NR- avtalen siden overgangstidspunktet og tidligere har ansiennitet i de to nevnte bedrifter før 1998, regnes dette med slik at summen utgjør minst 15 år.
  • Må være mellom 57 – 60 år på flyttbare innretninger
  • Eller mellom 59-62 år på fast installasjon.

5. Utmåling av stønad
Kompensasjonens størrelse beregnes av styret eller de som styret til enhver tid har samarbeid med for utbetaling av stønaden.
Kompensasjonenes størrelse skal være innenfor intervallet 0 til 6 G, og utbetales som en engangssum. Det er gjennomsnittlig G på søknadstidspunktet som skal legges til grunn. Kompensasjonen skal uansett ikke overstige 2 G pr år kompensasjonen er ment å dekke.
Hver søknad behandles individuelt. Ved utmåling av erstatningen skal det legges vekt på søkerens grunnlønn og den tid som er igjen til søkerens opprinnelig pensjonsalder (60/62)
Ved utmålingen har styret diskresjonær adgang til å legge vekt på den økonomiske situasjonen i ordningen til enhver tid.
Ordningen vil ikke ha plikt til utbetaling utover de midlene som til enhver tid er tilgjengelig i ordningen. Utbetalinger fra ordningen vil være skattepliktige.
Endringer skal godkjennes av både Industri Energi og SAFE.

6. Saksbehandlingsregler
6.1 Foreldelse
Fristen for å søke kompensasjon fra ordningen er 1 år etter at søkeren kunne ha gått av med pensjon, eller etter at to års- gjeninntakelsesfristen har gått ut.
6.2 Søkers opplysningsplikt
Søker har opplysningsplikt og skal gi ordningen, ved styret, fullstendige og riktige opplysninger omkring forhold styret trenger for å kunne ta stilling til søknaden. den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller holder tilbake informasjon kan miste muligheten for at søknaden underlegges behandling.
6.3 Prinsipper for saksbehandlingen
Det tilstrebes forsvarlig saksbehandling; likhetsprinsipp, veiledningsprinsipp, taushetsplikt, krav til begrunnelse av vedtak og mulighet for anke m.v.
Dersom søknaden inneholder mangelfulle opplysninger, vil administrasjonen innhente de opplysninger som anses nødvendig for å kunne behandle søknaden.
Styret gir søkeren er kort begrunnelse for om søknaden innvilges eller avslås.

7. Styret
Det etableres et styre som skal behandle søknader om stønad, godkjenne regnskap og budsjett samt forvalte ordningens midler. Ingen vedtak om utbetalinger fra ordningen skal skje uten styrets godkjenning.
SAFE og IndustriEnergi utpeker 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant hver. IndustriEnergi har styreleder-vervet. SAFE har leder-vervet. I tillegg står SAFE for sekretærfunksjonen, inkludert regnskap.
Dersom styreleder ikke har anledning til å møte, fungerer IndustriEnergis andre styremedlem som styreleder.
Varamedlemmer og sekretær for styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i styret. Styrets ledere har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret avholder møter etter innkalling fra styreleder eller daglig leder.

8. Administrasjonen
SAFE står for administrasjonen av ordningen på styrets vegne. Den del av ordningens midler som medgår til administrasjon skal holdes så lav som mulig. Administrasjonen skal tilrettelegge innkomne søknader for styrebehandling, føre regnskap for ordningen, samt stå for innkreving og utbetaling av midler. Administrasjonen skal besørge forvaltningen av fondets midler i samsvar med styrevedtak.

9. Kontrollkomitè
De respektive forbunds kontrollkomitéer har fullt innsyn i ordningens dokumenter.

10. Ankenemnd
Ankenemnden behandler klager over styrevedtak i saker om utbetaling av stønad. Ankenemnden består av samme personer som IndustriEnergi og SAFE har i ankenemnden for tap av helsesertifikatordningen i OSO-ordningene, i tillegg til den uhildede personen i ankenemnden.
Dersom ankenemnden finner at vedtaket bør omgjøres, skal ankenemnden tilskrive styret og be om fornyet behandling av saken. Ankenemnden har ikke myndighet til selv å omgjøre styrets vedtak.

11. Endringer av vedtekter / retningslinjer for godkjenning av søknad
Styret kan forslå endringer av vedtektene. Endringer skal godkjennes av både IndustriEnergi og SAFE.
Styret i ordningen har mandat til å endre retningslinjene. Endringer av retningslinjer krever 2/3 flertall i styret.

12. Avslutning av ordningen
SAFE eller IndustriEnergi kan avslutte ordningen med 6 måneders forutgående skriftlig varsel. Dersom ordningen avsluttes, tilfaller ordningens midler SAFE og IndustriEnergi, og fordeles forholdsmessig mellom dem etter medlemstall på NR- området, på avslutningstidspunktet.
Hver av organisasjonene har da en plikt til å videreføre ordningen i tråd med disse retningslinjene for egne medlemmer.

Styrets presisering:
Søkeren må ha fylt hhv 57/59 år på fratredelsestidspunktet.

Kompensasjonen gjelder tapte pensjonsrettigheter.
Utbetalingstidspunktet er hhv 60 og 62 år, da det er på dette tidspunktet at pensjonstapet realiseres.

Styret kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra denne bestemmelsen.