Vedtekter for IndustriEnergi sitt retrettfond for metningsdykkere.

1. Formål
Revidering i henhold til forhandlingsprotokoll datert 28.01 1998
mellom IndustriEnergi og OLF.
Sist revidert på forbundsstyremøte 6. juni 1999

1.1 Formålet med IndustriEnergi sitt retrettfond for metningsdykkere er å gjøre det økonomisk mulig for en metningsdykker å avslutte karrieren som metningsdykker før dykkeren pådrar seg en yrkesskade.

2. Vilkår for utbetaling av fondet

2.1 Alle metningsdykkere uavhengig av organisasjonstilknytning, som har arbeidet som
metningsdykker på Oljeserviceavtalen, skal på like vilkår ha rett til utbetaling fra fondet. Søknad og utbetaling av fondet må skje i sammenheng med fratredelse som metningsdykker.
Bedriften skal innen 1.7 hvert år sende IndustriEnergi en liste over ansatte “ikkemedlemmer av IndustriEnergi” som er omfattet av ordningen med angivelse av navn og hvor mange metningsdøgn vedkommende har hatt det siste året.

2.2 For å få rett til utbetaling fra fondet, må dykkeren ha arbeidet minst 5 år som metningsdykker og ha utført minst 250 døgn i metning.

2.3 For å få utbetaling fra fondet må dykker som har arbeidet mindre enn 8 år som metningsdykker og dykker som har mindre enn 400 metningsdøgn, legge frem dokumentasjon fra lege om helseskader som medfører at dykkeren må eller bør slutte med metningsykking. Dykker som har arbeidet som metningsdykker 8 år eller mer og har mer enn 400 metningsdøgn, behøver ingen slik dokumentasjon fra lege.

2.4 Lønnslipper legges til grunn for dokumentasjon av antall døgn i metning og antall år som metningsdykker. Antall metningsdøgn i året rapporteres til IndustriEnergi ved hver årslutt.

2.5 Til og med metningsdykking (døgn i metning) før 14.12.1993 overføres som rettighet i retrettfondet for de klokkedykkerne som pr. denne dato var fast ansatt i selskap omfattet av Oljeserviceavtalen. Disse dykkere godskrives med 50 metningsdøgn pr. år de kan dokumentere at de har utført offshore metningsdykking.

3. Utbetaling

3.1. Utbetaling fra fondet foretas av fondsstyret i januar påfølgende år, første gang i januar 1995. Ingen kan få fastsatt mere enn en (l) utbetaling fra fondet. Unntak fra dette er etterbetaling dersom dykkeren har fått en avkortet utbetaling fra fondet. Forskuddsvis utbetaling jfr. 3.4 skal kunne vurderes pr. 1.7. i det inneværende år.

3.2 Utbetaling til hver enkelt metningsdykker er begrenset oppad til et maksimumsbeløp på 15 G. Utbetalingen fra fondet for et enkelt år skal ikke overstige 80% av fondets størrelse pr. 31.12. 20% av fondet settes av som reserve til påfølgende års utbetaling. Innenfor disse 20% skal også IndustriEnergi kunne få dekket inn sine reelle utgifter med administrasjon av fondet. Størrelsen av utbetalingene til dykkerne fastsettes av fondsstyret hver januar i etterfølgende år, innenfor rammen av 80%. Dersom det ikke er tilstrekkelig midler til å utbetale maksimumsbeløpet et år, kan fondsstyret vedta etterbetaling et senere år, begrenset oppad til maksimumsbeløpet på 15 G i sum for den enkelte dykker. Etterbetaling skal ikke kunne finne sted før årets utbetalinger og avsetninger er gjort.

3.3 Utbetalinger fra fondet til dykkere gis skalert etter opptjening av år med metningsdykking og antall døgn i metning:
250 metningsdøgn, gir 50% av maksimal utbetaling
300 metningsdøgn, gir 60% av maksimal utbetaling
350 metningsdøgn, gir 70% av maksimal utbetaling
400 metningsdøgn, gir 80% av maksimal utbetaling
450 metningsdøgn, gir 90% av maksimal utbetaling
500 metningsdøgn, gir 100% av maksimal utbetaling
Dersom det viser seg at ovenstående beregningsgrunnlag medfører at summen av utbetalinger pr. januar for foregående år overstiger 80% av fondet, skal utbetalingene avkortes forholdsvis likt slik at den totale utbetaling til dykkerne utgjør 80%.

3.4 Har dykkeren rett til erstatning for samme ulykkesskade eller sykdom, fra andre forsikringsordninger finansiert av arbeidsgiveren, går denne erstatning til fradrag i utbetalingen fra retrettfondet. Dette skal ikke forhindre at dykkeren får utbetalt fra fondet, men innebærer at vedkommende må tilbakebetale beløpet når utbetaling i henhold til første ledd er gjort.

3.5 Ved utbetaling skal dykkeren underskrive en erklæring om at dersom han/hun utfører metningsdykk, skal dykkeren straks (uten opphold) betale tilbake til retrettfondet samme beløp som ble utbetalt fra fondet til dykkeren.

4. Fondsstyre.

4.1 Fondsstyre består av 3 personer. Kontorsjef i IndustriEnergi er fast
medlem av fondsstyret. Forbundsstyret oppnevner de 2 andre representantene hvorav en alltid skal være valgt blant de aktive metningsdykkerne.

4.2 Fondsstyret har møte minst 1 gang pr. år, fast i januar.

4.3 Retrettfondet revideres av IndustriEnergi sin ordinære revisjon.

5. Avslutning av fondet

5.1 Fondet kan kun avsluttes etter vedtak i forbundsstyret, og i forståelse med NHO/OLF. Eventuelle resterende midler i fondet skal fordeles til de dykkere som har fått utbetalt mindre enn maksimumsbeløpet, begrenset oppad i henhold til
pkt. 3.3.

Dersom det ikke er aktuelle søker til fondet eller partene av andre grunner blir enige om det, skal retrettfondsordningen avvikles.

6. Anke

6.1 Anke over fondsbehandling behandles av IndustriEnergi sitt forbundsstyre. Gis klageren ikke medhold i forbundsstyret, innrømmes klageren fri rettshjelp dersom ikke avslaget i fondsstyret var enstemmig.

7. Vedtektsendring

7.1 Disse vedtektene kan endres av forbundsstyret ved 2/3 flertall. Før forbundsstyret behandler sak om vedtektsendring skal fondsstyret ha hatt de foreslåtte endringer til uttale etter behandling i eget møte.

8. Ikraftreden

8.1 Fondet trer i kraft fra 01.01.1995. For perioden 14.12.1993 til 31.12.1994 kan det foretas utbetaling fra fondet til dykkere som har mistet helsesertifikatet for klokkedykking, forutsatt at de samtidig ikke får, eller vil få, utbetalt yrkesskadeforsikring.