Hvem omfattes av ordningen?
 • Sokkelansatte medlemmer av Industri Energi  i oljeservice- eller offshoreservicebedrift, som betaler inn til ordningen. Dette gjelder bedrifter som har sitt medlemskap i Offshore Norge, eller har tilslutningsavtale med Industri Energi.
 • Organiserte i andre forbund eller uorganiserte i slike bedrifter, dersom de ikke har reservert seg mot ordningen.      For denne gruppen, dvs. de som ikke er medlemmer i Industri Energi, skal det betales inn et særskilt administrasjonsgebyr i tillegg til den ordinære innbetalingen som gjøres pr. ansatt. Bedriften skal også sende inn navnelister for denne gruppen
 • Ordningen omfatter arbeidstaker som, når ordningen trer i kraft for ham, har gyldig legegodkjennelse i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 20.12.2010 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.
 • Ordningen gjelder i tilknytning til fast stilling som heltidsarbeidstaker på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel i forbindelse med produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster. Det samme gjelder for alle fast deltidsansatte.
Rammer for ordningen
 • Tidligere vilkår for ordningen, som var basert på rene forsikringsvilkår, er pr. 01.10.2007 avløst av nye retningslinjer
 • Ordningen eies av Industri Energi, men bruken er låst til formålet
Administrasjonens oppgaver
 • Holde sekretær for styret
 • Saksbehandle innkomne søknader.
 • Være ordningens regnskapsfører.
 • Innkreving og utbetaling av midler.
 • Plassere ordningens midler etter vedtak i styret.
 • Industri Energi administrerer ordningen på vegne av fondsstyret
Fondsstyrets oppgaver
 • Vurdere innkomne søknader og fatte vedtak vedr. utbetaling av erstatning
 • Godkjenne regnskaper og budsjetter
 • Forvaltning av midlene
 • Avholde møter etter innkalling av administrasjon/styreleder.
 • Aksjelovens bestemmelser legger til grunn for styrets arbeid.
 • Vurdere innkomne søknader og fatte vedtak vedr. utbetaling av erstatning
 Fondsstyrets sammensetning
 • Industri Energi 3 medlemmer fra Industri Energi. Pr i dag er dette Aril Bråten, Jan Ingvar Aker-Iversen og Anders Gabriel Birkeland
 • Fra Offshore Norge møter Nora Brandt og Tonje Kleiven som observatører
Ankenemnda
 • Behandler anker over fondsstyrets vedtak i søknadssaker
 • Består av tre kvalifiserte og habile personer, som ikke har direkte tilknytning til noen av organisasjonene.
 • Forbundsleder utpeker ankenemndens medlemmer
 • Ankenemnda