Kompensasjonsordning vedrørende pensjonsrettigheter innen flyttbare enheter.(NR)

Kompensasjonsordning vedrørende pensjonsrettigheter innen NR-området (Norsk Rederiforbund)

Ordningen skal yte en stønad som følge av tapte pensjonsrettigheter.

Dette gjelder for ansatte på flyttbare offshore innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel som går på NR-avtalen.

Ordningen administreres av fagforeningen SAFE.

Fondets vedtekter finnes under punktet ” Vedtekter for NR pensjonskompensasjonsordning ” i hovedmenyen.

[OSO Pensjons-kompensasjonsordningen]

[Engelsk OSO Pensjons-kompensasjonsordningen]