Kompensasjonsordning vedrørende pensjonsrettigheter innen flyttbare enheter.(NR)

Kompensasjonsordning vedrørende pensjonsrettigheter innen NR-området (Norsk Rederiforbund)

Ordningen skal yte en stønad som følge av tapte pensjonsrettigheter for arbeidstakere som blir oppsagt på grunn av innskrenkninger i bedriften.

Dette gjelder for ansatte på flyttbare offshore innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel som går på NR-avtalen.

Ordningen administreres av fagforeningen SAFE.

Fondets vedtekter finnes under punktet » Vedtekter for NR kompensasjonsordning » i hovedmenyen.