Retningslinjene for utbetaling fra fondet ( vilkår)

  • Formålet med erstatningsordningen er å yte en økonomisk kompensasjon i de tilfeller der den ansatte ikke lenger kan arbeide offshore grunnet sykdomsplager/skade.                 
  • Det er imidlertid selve tapet av helsesertifikatet for offshorearbeid som utløser denne kompensasjonen.
  • Som kjent er det petroleumslege som fatter vedtak om tap av helsesertifikat, dersom vedkommende finner at kravene i helseforskriften ikke lenger er oppfylte.

For å lese helseforskriften, vennligst klikk her. For mer utdypende informasjon om helseforskriftens krav, vennligst klikk her.

Erstatning vil kunne utbetales, dersom søkeren er innlemmet i ordningen via sin ansettelse på aktuelt tariffavtaleområde og dersom han/hun har mistet sitt helsesertifikat på varig basis.

Både spørsmålet om og evt. hvor mye som skal utbetales avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering. 

Erstatning for tap av legegodkjennelse som følge av ulykkesskade eller sykdom utover dette kan tilstås dersom fondsstyret finner det rimelig. Jfr. retningslinjenes pkt. 3, 2. ledd.

og

Den sum som utbetales fastsettes av fondsstyret og kan maksimalt utgjøre 12 G. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig og i utmålingen bør det bl.a. legges vekt på skadens art og omfang, sosiale forhold, alder og tjenestetid mm. Ved utmålingen har Fondsstyret diskresjonær adgang til å legge vekt på den økonomiske situasjon i ordningen til enhver tid. Jfr. retningslinjenes pkt. 3, 5. ledd.

Fondsstyrets opparbeidede praksis siden 01.10.2002 er her retningsgivende:   

Det må foreligge sykdom/skade som medfører varig tap av helsesertifikatet og det foretas i praksis en avkorting på bakgrunn av tjenestetid og alder.

Retningslinjene oppstiller i pkt. 3, 1. ledd a) – e ) noen situasjoner/årsaksforhold som er unntatt fra dekning av ordningen.

Erstatningens størrelse mm.                                                                              

Søker som har minst 5 års sammenhengende sokkelansettelse og er under 62 år på udyktighetstidspunktet vil i utgangspunktet kunne få en utbetaling tilsvarende 10 G. G= Folketrygdens grunnbeløp (reguleres årlig).

Ved fylte 62 år nedtrappes utbetalingen til 8G, og ytterligere nedtrapping til 4G finner sted, dersom søker har fylt 65 år på udyktighetstidspunktet.

I henhold til praksis, vil utbetalingen også bli redusert til 1/2-parten av utgangspunktet, dersom det er mindre enn 6 måneder igjen fra opphør av sykelønn/sykepenger til offshorealdersgrensen i søkers bedrift.

Hvorvidt fondsstyret har anledning til å fastsette en høyere erstatningssum enn det som følger av ovenstående redegjørelse, avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Fondsstyret vil da se på om det finnes særdeles tyngende forhold av medisinske og/eller sosial art, som kan gjøre det rimelig å øke utbetalingen.

Slike forhold kan være;  relativt ung alder kombinert med lang relevant tjenestetid,  forsørgeransvar for mindreårige barn ( dvs. under 18 år),  omfattende ekstrautgifter som følge av sykdom/skade, ekstraordinært store belastninger av annen art som følge av sykdom/skade, etc.

Maksimal utbetaling er 12G.

Erstatningen er en engangsutbetaling og er ikke skattepliktig.

Søknadene behandles i månedlige møter i fondsstyret, som består av representanter fra de ulike forbundene samt observatør fra Offshore Norge.

For fullstendige retningslinjer, vennligst klikk her.